ร่วมกิจกรรมวันสัตวแพทย์ไทย ปี 2565

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันสัตวแพทย์ไทย ปี 2565
ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก