ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

–  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
–  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
–  คณะสัตวแพทยศาสตร์
–  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
–  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโนโลยีสารสนเทศ

 

กำหนดการรับสมัคร  

รายละเอียด

รอบที่ 1

รอบที่ 2

  สมัครออนไลน์

1 ส.ค. – 15 ก.ย. 2565

16 ก.ย. 10 ต.ค. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์

19 ก.ย. 2565

14 ต.ค. 2565

  สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

21 -25 ก.ย. 2565

14 – 16 ต.ค. 2565

  ประกาศผลการสอบคัดเลือก
(เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)

29 ก.ย. 2565

25 ต.ค. 2565

  ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

29 ก.ย. – 6 ต.ค. 2565

25 – 31 ต.ค. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

12 ต.ค. 2565

3 พ.ย. 2565

  รายงานตัวและปฐมนิเทศ

รอประกาศ

รอประกาศ

  ลงทะเบียนเรียน

8 – 11 พ.ย. 2565

8 – 11 พ.ย. 2565

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

14 พ.ย. 2565

14 พ.ย. 2565