การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา

บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา วันที่ 12 – 13 กันยายน 2565