การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2565

ภาพบรรยากาศการประชุมบุคลากร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั้งที่ 2/2565