ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


–  คณะสัตวแพทยศาสตร์
–  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
–  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์