งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “มุทิตาคารวะ สุขเกษมวันเกษียณ”

          ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการและบุคลากร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2565 “มุทิตาคารวะ สุขเกษมวันเกษียณ”