กิจกรรมงานเสวนา “ปรับเปลี่ยน เพื่อไปต่อ” ภาพใหม่ของการศึกษาไทยจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด

         ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานเสวนา “ปรับเปลี่ยน เพื่อไปต่อ” ภาพใหม่ของการศึกษาไทย
จะเปลี่ยนไปในทิศทางใด ณ ศูนย์การเรียนรู้ SEAC อาคาร FYI CENTER