กิจกรรมงานกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี 2565

            ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี 2565