ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  รับสมัคร รอบ 5  

  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ  

–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโนโลยีสารสนเทศ

  เขตพื้นที่อุเทนถวาย  

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 


  เขตพื้นที่บางพระ  

–  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
–  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
–  คณะสัตวแพทยศาสตร์
–  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ  

–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโนโลยีสารสนเทศ

  เขตพื้นที่อุเทนถวาย  

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

กำหนดการรับสมัคร  

รายละเอียด

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

รอบที่ 4

  สมัครออนไลน์

1 พ.ย. 2565 –
20 ม.ค. 2566

21 ม.ค. – 19 เม.ย.
2566

20 เม.ย. – 13 พ.ค.
2566

14 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์

24 ม.ค. 2566

25 เม.ย. 2566

17 พ.ค. 2566

7 มิ.ย. 2566

  สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

28 -29 ม.ค. 2566

29 – 30 เม.ย. 2566

20 – 21 พ.ค. 2566

10 – 11 มิ.ย. 2566

  ประกาศผลการสอบคัดเลือก

7 ก.พ. 2566

4 พ.ค. 2566

26 พ.ค. 2566

15 มิ.ย. 2566

  ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

7 – 17 ก.พ. 2566

4 – 15 พ.ค. 2566

26 พ.ค. – 13 มิ.ย. 2566

15 – 18 มิ.ย. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

22 ก.พ. 2566

26 พ.ค. 2566

16 มิ.ย. 2566

21 มิ.ย. 2566

  รายงานตัวและปฐมนิเทศ


รอประกาศ   

  ลงทะเบียนเรียน

27 – 30 มิ.ย.  2566

  เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566

3  ก.ค.  2566