ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) รอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 

  –  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 

  –  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์