การถอนรายวิชาโดยรับอักษร W ภาคเรียนที่ 2/2565

  ถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W ภาคเรียนที่  2/2565  

  ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2565 – 3 ก.พ. 2566  

 

  ใบคำร้องขอถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W     >> ดาวน์โหลด