การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวะนออก “พะยอมเกมส์” ครั้งที่ 15

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีเปิด – ปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก “พะยอมเกมส์” ครั้งที่ 15

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก “พะยอมเกมส์” ครั้งที่ 15

พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก “พะยอมเกมส์” ครั้งที่ 15