การประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

การประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุม
วันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก