การประชุมบุคลากรประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั้งที่ 1/2566

การประชุมบุคลากรประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั้งที่ 1/2566 วันที่ 5 มกราคม 2566
ณ ห้องรัศมีธารา ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก