ประกาศสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ตอ.

ประกาศสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียดประกาศ

–  แบบ คสผ 001

–  แบบ คสผ 002

–  แบบ คสผ 003