ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  –  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  –  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 

  –  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์