ติดต่อขอรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพิธีมอบปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2564
สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรตามรายละเอียดดังนี้

 1.    บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะศิลปศาสตร์
ติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
เบอร์โทร 062-6495557  หรือ 0-2692-2360-4 ต่อ 828 , 830

 2.    บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่อุเทนถวาย
เบอร์โทร 083-0571164 หรือ
02-2522736

 3.    บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม
ติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตจันทบุรี
เบอร์โทร 090-7655125 หรือ  Facebook: งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตจันทบุรี

 4.    บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ  สำนักวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เขตพื้นที่บางพระ เบอร์โทร  033-136099 ต่อ 1033