วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2566

ผู้อำนวยการ ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566