การประชุมบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2566

คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธนสร กิรัมย์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

การประชุมบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและ

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566