ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รอบที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  –  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   

  –  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  –  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  –  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์