การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน สวท. ปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก