บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย  ศรีทะ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

นางชนธี   ชำนาญกิจ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ผศ.สายใจ  จริยาเอกภาส
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนและกิจการทั่วไป

   

ผศ.สุภาภรณ์  เอี่ยมเข่ง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

 

นางสาวจันทนา  กสิวิทย์
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

   

นางสาวอันธิกา  ศักขิณาดี

 

นางรัตน์ภรณ์  สุขเจียมพะเนา
หัวหน้างานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

 

นางรัตน์พิมล  จันทร์กลม
นักวิชาการศึกษา

นางสาวธันยธร  เทพรักษ์
นักวิชาการศึกษา

นางณัฐสินี  โชคเพ็ชรรัตน์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุภาวรรณ  พยนต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรชฎาภา  สมบุตร
นักวิชาการศึกษา

นางสาวเพ็ญศิริ  โฉมกาย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

นางสาวเพ็ญธิดา  วงศาโรจน์
นักวิชาการศึกษา


นางสาววีรยา  ใจกว้าง
หัวหน้างานประมวลผลและระเบียนการศึกษา


นางสาวสุรีพร  ทำนุ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวแรมจันทร์   คำแก้ว
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

 

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวน้ำทิพย์  พงษ์เพา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                   


นางสาวอรทัย  ตรีภัทร์
นักวิชาการศึกษา


นายธนภาค  กสิวิทย์
หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา