ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รอบที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

  –  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  –  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม   

  –  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  

  –  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  –  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์