บรรยากาศวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
รายงานตัวนักศึกษาปีการศึกษา 2566

เขตพื้นที่บางพระ รายงานตัวนักศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ และโครงการ FIVE ‘s PLUS วันที่ 18 มิ.ย. 2566

  รูปภาพทั้งหมด  

เขตพื้นที่บางพระ รายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ/เทียบโอน ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิ.ย. 2566

  รูปภาพทั้งหมด