กิจกรรม แนวทางพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดกิจกรรม
แนวทางพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  นำโดยรองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์ เป็นประธานเปิดงานกิจกกรรมแนวทางพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
บรรยายโดย อาจารย์นุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรการศึกษา 

 

   >>  รูปภาพทั้งหมด  <<