การตรวจเยี่ยมโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก 2566

การตรวจเยี่ยมโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก  2566

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครื่อข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวันออก  2566