แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

   แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2565   

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ทุกคน เข้ากรอกข้อมูลแบบสอบถาม

ภายในวันที่  30  ธันวาคม  2566

SCAN QR CODE  หรือ    คลิกที่นี่