แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

   แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2565   

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ทุกคน เข้ากรอกข้อมูลแบบสอบถาม

ภายในวันที่  29  กุมภาพันธ์  2567

SCAN QR CODE  หรือ    คลิกที่นี่  

ตรวจสอบรายชื่อการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ปีการศึกษา 2565

–  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

–  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

–  คณะสัตวแพทยศาสตร์

–  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

–  สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ

–  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

–  คณะศิลปศาสตร์

–  คณะเทคโนโลยีสังคม

–  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

–  โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์