ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2565 
–  สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ
–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


>>  เหรียญเกียรตินิยม ปีการศึกษา 2565  
   >>  ปริญญาเกียรตินิยม  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

   1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
–  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
–  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
–  คณะสัตวแพทยศาสตร์
–  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
–  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
–  คณะเทคโนโลยีสังคม
–  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


   >>  ปริญญาเกียรตินิยม  ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

   2.  ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
–  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
–  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
–  คณะสัตวแพทยศาสตร์
–  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
–  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
–  คณะศิลปศาสตร์          

–  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
–  คณะเทคโนโลยีสังคม
–  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


 >>  ปริญญาเกียรตินิยม  ประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2565

   3.  ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
        ประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 

–  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
–  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
–  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
–  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
–  คณะศิลปศาสตร์          

–  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
–  คณะเทคโนโลยีสังคม
–  โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี
–  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์