รายนามผู้เข้ารับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565  

รายนามผู้เข้ารับปริญญาบัตร   ประจำปีการศึกษา 2565  

–   ดุษฎี  มหาบัณฑิต
–   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
–   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
–   โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี
–   คณะเทคโนโลยีสังคม
–   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
–   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
–   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
–   คณะสัตวแพทยศาสตร์
–   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
–   สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
–   คณะศิลปศาสตร์
–   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ