โครงการเด็กดีมีที่เรียนรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

  โครงการเด็กดีมีที่เรียน

  รับสมัคร 1 พ.ย. 2566 – 5 ม.ค. 2567  

  

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

–  เขตพื้นที่บางพระ

  >>  คลิกเพื่อเปิด e-book  <<  

–  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

  >>  คลิกเพื่อเปิด e-book  <<  

–  วิทยาเขตจันทบุรี

  >>  คลิกเพื่อเปิด e-book  <<