ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 

  –  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

  –  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

  –  คณะสัตวแพทยศาสตร์