ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วิทยาเขตจันทบุรี

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  

  คณะเทคโนโลยีสังคม  

เขตพื้นที่บางพระ

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  คณะสัตวแพทยศาสตร์  

  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ   

  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม   

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโนโลยีสารสนเทศ  

เขตพื้นที่อุเทนถวาย

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์