แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี

ทบ.01 ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา

   ดาวน์โหลด   

ทบ.02 ใบคำร้องกลับเข้าศึกษา

   ดาวน์โหลด   

ทบ.03 ใบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

   ดาวน์โหลด   

ทบ.05 ใบคำร้องขอศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (AU)

   ดาวน์โหลด   

ทบ.06 ใบคำร้องทั่วไป

   ดาวน์โหลด   

ทบ.07 ใบคำขอเปลี่ยนชื่อ

   ดาวน์โหลด   

ทบ.08 หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง

   ดาวน์โหลด   

ทบ.09 แบบคำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา

   ดาวน์โหลด         แบบคำร้องออนไลน์    

ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่าหน่วยกิตที่กำหนด

   ดาวน์โหลด   

ทบ.12 ใบคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

   ดาวน์โหลด   

ทบ.13 ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ

   ดาวน์โหลด   

ทบ.14 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา

   ดาวน์โหลด   

ใบคำขอใช้บริการบัตรกรุงไทย (บัตรประจำตัวนักศึกษา)
***สำหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป

   ดาวน์โหลด   

ทบ.16 ใบคำร้องขอเปลี่ยนวิชาเลือก

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน

   ดาวน์โหลด   

ทบ.17 ใบคำร้องขอรหัสผ่าน

   ดาวน์โหลด      

ทบ.18 ข้อแก้ค่าระดับคะแนน ม.ส. (I)

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอเพิ่ม – ถอนรายวิชาล่าช้า

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อน

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขออนุญาตสอบ

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องเปลี่ยนรายวิชาที่เรียนแล้วหรือยกเว้นให้

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องเพิ่มรายวิชาที่เรียนแล้วหรือยกเว้นให้

   ดาวน์โหลด   

หนังสือมอบอำนาจ

   ดาวน์โหลด   

ทบ.19 ใบคำร้องขอลาออก

   ดาวน์โหลด   

ทบ.20 ใบคำร้องขอย้ายสาขาวิชา/คณะ

   ดาวน์โหลด   

ทบ.21 ใบคำร้องขอโอนย้ายสถาบัน

   ดาวน์โหลด   

มทร.01 ใบคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

   ดาวน์โหลด   

มทร.42 ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอเปลี่ยนคำขานนามบัณฑิต

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอยืนยันการลงทะเบียนเรียน

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา (ศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอรับใบปริญญาบัตร

   ดาวน์โหลด   

ใบตรวจสุขภาพ

   ดาวน์โหลด