แบบฟอร์มระดับบัณฑิตศึกษา

วพ.01 แบบขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ

   ดาวน์โหลด   

วพ.02 คำร้องขอส่งวิทยานิพนธ์

   ดาวน์โหลด   

วพ.03แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

   ดาวน์โหลด   

วพ.04 แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

   ดาวน์โหลด   

บ.01 คำร้องทั่วไป

   ดาวน์โหลด   

บ.02(1) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา

   ดาวน์โหลด   

บ.02(2) ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ปรึกษา

   ดาวน์โหลด   

บ.02(3) แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม

   ดาวน์โหลด   

บ.02(4) แบบฟอร์มขออนุมัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

   ดาวน์โหลด   

บ.03 แบบขออนุมัติแผนการเรียน 

   ดาวน์โหลด   

บ.03(1) คำร้องขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน 

   ดาวน์โหลด   

บ.04 แบบขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

   ดาวน์โหลด   

บ.04(1) แบบรายงานผลการสอบหัวข้อและเค้าโครง 

   ดาวน์โหลด   

บ.04(2)คำร้องขอสอบประมวลความรู้ – สอบวัดคุณสมบัติ 

   ดาวน์โหลด   

บ.04(3)ผลการสอบประมวลความรู้-สอบวัดคุณสมบัติ

   ดาวน์โหลด   

บ.05 แบบตรวจฟอร์มโครงวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ

   ดาวน์โหลด   

บ.06 แบบขออนุมัติโครงวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ

   ดาวน์โหลด   

บ.06(1) แบบตรวจสอบการลอกเลียนผลงาน

   ดาวน์โหลด   

บ.07 ขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

   ดาวน์โหลด   

บ.07(1)แบบรายงานสอบป้องกัน

   ดาวน์โหลด   

บ.07(2) แบบฟอร์มขออนุมัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
ระดับบัณฑิตศึกษา

   ดาวน์โหลด   

บ.08 แบบคำร้องลาพักหรือคืนการศึกษา

   ดาวน์โหลด   

บ.09 แบบคำร้องรักษาสภาพ

   ดาวน์โหลด   

บ.10 คำร้องลาออก

   ดาวน์โหลด   

มทร.65 ใบคำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบันฑิต

  ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

   ดาวน์โหลด   

ใบตรวจสอบการนำเสนอชื่อเข้าสภาวิชาการ (ปริญญาโท)

   ดาวน์โหลด   

ใบตรวจสอบการนำเสนอชื่อเข้าสภาวิชาการ (ปริญญาเอก)

   ดาวน์โหลด   

GS01-general request form rmutto

   ดาวน์โหลด