แบบฟอร์มระดับบัณฑิตศึกษา

 • บ.01 คำร้องทั่วไป   >> ดาวน์โหลด

 • บ.02 คำร้องขอแต่งตั้ง-เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   >> ดาวน์โหลด

 • บ.03 แบบขออนุมัติแผนการเรียน   >> ดาวน์โหลด

 • บ.03(1) คำร้องขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน   >> ดาวน์โหลด

 • บ.04 คำร้องขอสอบหัวข้อและเค้าโครง/สอบประมวลความรอบรู้/สอบวัดคุณสมบัติ   >> ดาวน์โหลด

 • บ.04(1) ผลการสอบหัวข้อและเค้าโครง/สอบประมวลความรอบรู้/สอบวัดคุณสมบัติ   >> ดาวน์โหลด

 • บ.05 แบบตรวจฟอร์มโครงการวิทยานิพนธ์   >> ดาวน์โหลด

 • บ.06 แบบขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์   >> ดาวน์โหลด

 • บ.07 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   >> ดาวน์โหลด

 • บ.07(1) ผลการสอบวิทยานิพนธ์และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   >> ดาวน์โหลด

 • วพ.01 แบบขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ หลังสอบปากเปล่า   >> ดาวน์โหลด

 • วพ.02 คำร้องขอส่งวิทยานิพนธ์   >> ดาวน์โหลด

 • วพ.03 แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์   >> ดาวน์โหลด

 • ใบรับรองวิทยานิพนธ์   >> ดาวน์โหลด