การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมศรีบางพระ อาคารสรรพวิชญ์บริการ

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร ประธานกรรมการ
2. สพ.ญ. ดร.ดลฤทัย ศรีทะ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา พูลพืชชนม์ กรรมการและเลขานุการ