สอบถามการรับสมัคร

ติดต่อสอบถามการรับสมัคร

43 ม.6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 033-136099 ต่อ 1031,1032,1021 หรือ 081-9821881 Website :  http://www.rmutto.ac.th

131 ม.5 ถนนบำราศนราดูร ตำบลพลวง กิ่งอำเภอเขาคิชฌากูฏ จังหวัดจันทบุรี  22210 โทรศัพท์  039-307261-4 โทรสาร  039-307268 Website :  http://www.chan.rmutto.ac.th

122/41  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์  02-6922360-4 โทรสาร  02-2773693 Website :  http://www.cpc.rmutto.ac.th

225 ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์  02-2527029 โทรสาร  02-2527580 Website :  http://www.uthen.rmutto.ac.th