โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียน โครงการที่ 2 โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียน มทร.ตะวันออก กิจกรรมที่ 2 การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการปฏิบัติงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ดำเนินโครงการที่ 2 โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียน มทร.ตะวันออก กิจกรรมที่ 2 การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก