ตารางแสดงค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ / เทียบโอน)

  **กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 18 หน่วยกิต ให้ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มหน่วยกิตละ 300 บาท  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์ภูมิทัศน์

15,550

13,150

8,050

7,300

  -  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

15,550

13,150

8,050

7,300

  -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

15,550

13,150

8,050

7,300

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

15,550

13,150

8,050

7,300

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

15,550

13,150

8,050

7,300

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาการจัดการ

13,050

10,650

6,450

5,700

สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

13,050

10,650

6,450

5,700

สาขาวิชาเทคโนโลยีการลงทุน

13,050

10,650

6,450

5,700

สาขาวิชาการประกันวินาศภัย

13,050

10,650

6,450

5,700

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ดิจิทัล (วิชาเอก - การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าดิจิทัล)

13,050

10,650

6,450

5,700

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ดิจิทัล (วิชาเอก - การค้าระหว่างประเทศและการจัดการขนส่งดิจิทัล)

13,050

10,650

6,450

5,700

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

13,050

10,650

6,450

5,700

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

15,550

13,150

8,050

7,300

  -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

15,550

13,150

8,050

7,300

  -  เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

15,550

13,150

8,050

7,300

  -  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

15,550

13,150

8,050

7,300

  -  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15,550

13,150

8,050

7,300

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

15,550

13,150

8,050

7,300

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 22 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

   -  สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

28,800

25,900

6,400

14,300

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

 - สาขาวิชาการจัดการการบิน

34,750

32,350

13,050

11,100

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

15,550

13,150

8,050

7,300

  -  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

15,550

13,150

8,050

7,300

  -  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ โลจิสติกส์ 

15,550

13,150

8,050

7,300

  **กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 18 หน่วยกิต ให้ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มหน่วยกิตละ 300 บาท  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

-  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการประมง

15,550

13,150

8,050

7,300

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

15,550

13,150

8,050

7,300

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

15,550

13,150

8,050

7,300

-  สาขาวิชาพืชศาสตร์

15,550

13,150

8,050

7,300

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ -  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ

15,550

13,150

8,050

7,300

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ -  วิชาเอกนวัตกรรมการธุรกิจอาหาร

15,550

13,150

8,050

7,300

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ    -  วิชาเอกนวัตกรรมการประกอบอาหารและแปรรูป

15,550

13,150

8,050

7,300

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

15,550

13,150

8,050

7,300

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

15,550

13,150

8,050

7,300

   -  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

15,550

13,150

8,050

7,300

   -  สาขาวิศวกรรมบูรณาการ

15,550

13,150

8,050

7,300

คณะเทคโนโลยีสังคม

หลักสูตรอนุปริญญา ภาคปกติ

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  สาขาวิชาธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว

10,000

7,100

4,700

4,400

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (ภาคปกติ)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

 บริหารธุรกิจบัณฑิต                           วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

13,050

10,650

6,450

5,700

 บริหารธุรกิจบัณฑิต                           วิชาเอกการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

13,050

10,650

6,450

5,700

บริหารธุรกิจบัณฑิต                            วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

13,050

10,650

6,450

5,700

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) (ภาคปกติ)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

13,050

10,650

6,450

5,700

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (ภาคปกติ)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

15,050

13,150

8,050

7,300

  -  สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

15,050

13,150

8,050

7,300

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (ภาคปกติ)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

13,050

10,650

6,450

5,700

  **กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 18 หน่วยกิต ให้ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มหน่วยกิตละ 300 บาท  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  สาขาวิชาการตลาด

13,050

10,650

6,450

5,700

  สาขาวิชาการจัดการ

13,050

10,650

6,450

5,700

  -  สาชาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

13,050

10,650

6,450

5,700

-  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศทางธุรกิจ

15,550

13,150

8,050

7,300

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

13,050

10,650

6,450

5,700

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

15,550

13,150

8,050

7,300

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

15,550

13,150

8,050

7,300

สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล

15,550

13,150

8,050

7,300

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น

15,550

13,150

8,050

7,300

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล - การจัดการธุรกิจดิจิทัล

15,550

13,150

8,050

7,300

-  สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

15,550

13,150

8,050

7,300

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบการธุรกิจและสื่อสารนานาชาติ

13,050

10,650

6,450

5,700

  -  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

       -  แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

       -  แขนงวิชานวัตกรรมการโรงแรมและที่พัก

13,050

10,650

6,450

5,700

  -  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา

13,050

10,650

6,450

5,700

  **กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 18 หน่วยกิต ให้ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มหน่วยกิตละ 300 บาท  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง

15,550

13,150

8,050

7,300

  -  สาขาวิศวกรรมโยธา

15,550

13,150

8,050

7,300

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

15,550

13,150

8,050

7,300

  -  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

15,550

13,150

8,050

7,300

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

15,550

13,150

8,050

7,300

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

15,550

13,150

8,050

7,300

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

15,550

13,150

8,050

7,300

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

ภาคฤดูร้อน

สาขาวิชาทคโนโลยีการออกแบบเชิงสร้างสรรค์

15,550

13,150

8,050

7,300

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2566 (ภาคนอกเวลาราชการ)

  **กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 18 หน่วยกิต ให้ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มหน่วยกิตละ 300 บาท  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

24,100

21,700

14,000

9,700

  -  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

24,100

21,700

14,000

9,700

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาการตลาด

22,200

19,800

12,000

8,700

  -  สาขาวิชาการจัดการ

22,200

19,800

12,000

8,700

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

22,200

19,800

12,000

8,700

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ดิจิทัล (วิชาเอก-การจัดการสินค้าคงคลังและ คลังสินค้าดิจิทัล)

22,200

19,800

12,000

8,700

  -  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ดิจิทัล (วิชาเอก-การจัดการขนส่งและการค้า ระหว่างประเทศ)

22,200

19,800

12,000

8,700

  -  สาขาวิชาการจัดการ

22,200

19,800

12,000

8,700

  -  วิชาเอกเทคโนโลยีการลงทุน

22,200

19,800

12,000

8,700

  -  วิชาเอกผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร สมัยใหม่

22,200

19,800

12,000

8,700

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร

24,100

21,700

14,000

9,700

  -  สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ ความงาม

24,100

21,700

14,000

9,700

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

24,100

21,700

14,000

9,700

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

24,100

21,700

14,000

9,700

  -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

24,100

21,700

14,000

9,700

  -  สาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์ ภูมิทัศน์

24,100

21,700

14,000

9,700

  **กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 18 หน่วยกิต ให้ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มหน่วยกิตละ 300 บาท  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  แขนงวิชาการตลาด

22,200

19,800

12,000

8,700

  -  แขนงวิชาการจัดการ

22,200

19,800

12,000

8,700

-  สาชาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

22,200

19,800

12,000

8,700

-  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศทางธุรกิจ

24,100

21,700

14,000

9,700

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

22,200

19,800

12,000

8,700

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

24,100

21,700

14,000

9,700

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

24,100

21,700

14,000

9,700

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

-  สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

24,100

21,700

14,000

9,700

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบการธุรกิจและสื่อสารนานาชาติ

22,200

19,800

12,000

8,700

  -  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

       -  แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

       -  แขนงวิชานวัตกรรมการโรงแรมและที่พัก

22,200

19,800

12,000

8,700

  -  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา

22,200

19,800

12,000

8,700

  **กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 18 หน่วยกิต ให้ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มหน่วยกิตละ 300 บาท  

คณะเทคโนโลยีสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (ภาคนอกเวลาราชการ)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

 บริหารธุรกิจบัณฑิต                          วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

22,200

19,800

12,000

8,700

บริหารธุรกิจบัณฑิต                           วิชาเอกการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

22,200

19,800

12,000

8,700

บริหารธุรกิจบัณฑิต                           วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

22,200

19,800

12,000

8,700

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) (ภาคนอกเวลาราชการ)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

 บัญชีบัณฑิต

22,200

19,800

12,000

8,700

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (ภาคนอกเวลาราชการ)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

24,100

21,700

14,000

9,700

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (ภาคนอกเวลาราชการ)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการประมง

24,100

21,700

14,000

9,700

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

24,100

21,700

14,000

9,700

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ -  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ

24,100

21,700

14,000

9,700

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ -  วิชาเอกนวัตกรรมการธุรกิจอาหาร

24,100

21,700

14,000

9,700

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ    -  วิชาเอกนวัตกรรมการประกอบอาหารและแปรรูป

24,100

21,700

14,000

9,700

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

24,100

21,700

14,000

9,700

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
9 - 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนปกติ
ลงทะเบียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

24,100

21,700

14,000

9,700

   -  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

24,100

21,700

14,000

9,700

   -  สาขาวิศวกรรมบูรณาการ

24,100

21,700

14,000

9,700

  **กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 18 หน่วยกิต ให้ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มหน่วยกิตละ 300 บาท  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง

24,100

21,700

14,000

9,700

  -  สาขาวิศวกรรมโยธา

24,100

21,700

14,000

9,700

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

24,100

21,700

14,000

9,700

  -  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

24,100

21,700

14,000

9,700

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

24,100

21,700

14,000

9,700

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชา

แรกเข้า

ภาคเรียนปกติ

ลงทะเบียน

9 - 18 หน่วยกิต

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

ภาคฤดูร้อน

สาขาวิชาทคโนโลยีการออกแบบเชิงสร้างสรรค์

24,100

21,700

14,000

9,700