ตารางแสดงค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ / เทียบโอน)

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์ภูมิทัศน์

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

สาขาวิชาเทคโนโลยีการลงทุน

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

สาขาวิชาการประกันวินาศภัย

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ดิจิทัล (วิชาเอก - การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าดิจิทัล)

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ดิจิทัล (วิชาเอก - การค้าระหว่างประเทศและการจัดการขนส่งดิจิทัล)

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

   -  สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตร 6 ปี

28,800

25,900

14,300

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

 - สาขาวิชาการจัดการการบิน

หลักสูตร 4 ปี

37,800

31,900

11,100

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

หลักสูตร 4 ปี

16,400

13,500

8,200

  -  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

หลักสูตร 4 ปี

16,400

13,500

8,200

  -  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ โลจิสติกส์ 

หลักสูตร 4 ปี

16,400

13,500

8,200

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการประมง

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาพืชศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ -  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ -  วิชาเอกนวัตกรรมการธุรกิจอาหาร

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ    -  วิชาเอกนวัตกรรมการประกอบอาหารและแปรรูป

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน

  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปี

16,400

13,500

8,200

   -  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตร 4 ปี

16,400

13,500

8,200

   -  สาขาวิศวกรรมบูรณาการ

หลักสูตร 4 ปี

16,400

13,500

8,200

คณะเทคโนโลยีสังคม

หลักสูตรอนุปริญญา ภาคปกติ

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  สาขาวิชาธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว

หลักสูตร 3 ปี

10,000

7,100

3,900

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (ภาคปกติ)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

 บริหารธุรกิจบัณฑิต                           วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

8,200

 บริหารธุรกิจบัณฑิต                           วิชาเอกการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

8,200

บริหารธุรกิจบัณฑิต                            วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

8,200

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) (ภาคปกติ)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

8,200

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (ภาคปกติ)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

8,200

  -  สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

8,200

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (ภาคปกติ)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

  สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

  -  สาชาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตร 4 ปี

15,700

12,800

9,200

-  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศทางธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

8,200

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

7,300

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

8,200

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

8,200

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น

หลักสูตร 4 ปี

17,100

14,200

9,700

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล - การจัดการธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตร 4 ปี

17,100

14,200

9,700

-  สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

หลักสูตร 4 ปี

17,100

14,200

9,700

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบการธุรกิจและสื่อสารนานาชาติ

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

  -  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

       -  แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

       -  แขนงวิชานวัตกรรมการโรงแรมและที่พัก

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

  -  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง

หลักสูตร 4 ปี

16,400

13,500

8,200

  -  สาขาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตร 4 ปี

16,400

13,500

8,200

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตร 4 ปี

16,400

13,500

8,200

  -  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร 5 ปี

16,400

13,500

8,200

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

หลักสูตร 4 ปี

16,400

13,500

8,200

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

สาขาวิชาทคโนโลยีการออกแบบเชิงสร้างสรรค์

หลักสูตร 4 ปี

17,100

14,200

9,700

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2565 (ภาคนอกเวลาราชการ)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

หลักสูตร 4 ปี

24,100

21,700

9,700

  -  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

หลักสูตร 4 ปี

24,100

21,700

9,700

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตร 4 ปี

22,100

19,700

8,700

  -  สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตร 4 ปี

22,100

19,700

8,700

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

หลักสูตร 4 ปี

22,100

19,700

8,700

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ดิจิทัล (วิชาเอก-การจัดการสินค้าคงคลังและ คลังสินค้าดิจิทัล)

หลักสูตร 4 ปี

22,100

19,700

8,700

  -  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ดิจิทัล (วิชาเอก-การจัดการขนส่งและการค้า ระหว่างประเทศ)

หลักสูตร 4 ปี

22,100

19,700

8,700

  -  สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตร 4 ปี

22,100

19,700

8,700

  -  วิชาเอกเทคโนโลยีการลงทุน

หลักสูตร 4 ปี

22,100

19,700

8,700

  -  วิชาเอกผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร สมัยใหม่

หลักสูตร 4 ปี

22,100

19,700

8,700

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร

หลักสูตร 4 ปี

24,100

21,700

9,700

  -  สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ ความงาม

หลักสูตร 4 ปี

24,100

21,700

9,700

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตร 4 ปี

24,100

21,700

9,700

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตร 4 ปี

24,100

21,700

9,700

  -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

หลักสูตร 4 ปี

24,100

21,700

9,700

  -  สาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์ ภูมิทัศน์

หลักสูตร 4 ปี

24,100

21,700

9,700

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  แขนงวิชาการตลาด

หลักสูตร 4 ปี

22,200

19,800

8,700

  -  แขนงวิชาการจัดการ

หลักสูตร 4 ปี

22,200

19,800

8,700

-  สาชาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตร 4 ปี

22,200

19,800

8,700

-  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศทางธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปี

24,100

21,700

9,700

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

หลักสูตร 4 ปี

22,200

19,800

8,700

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตร 4 ปี

24,100

21,700

9,700

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร 4 ปี

24,100

21,700

9,700

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

-  สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

หลักสูตร 4 ปี

24,100

21,700

9,700

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบการธุรกิจและสื่อสารนานาชาติ

หลักสูตร 4 ปี

22,200

19,800

8,700

  -  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

       -  แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

       -  แขนงวิชานวัตกรรมการโรงแรมและที่พัก

หลักสูตร 4 ปี

22,200

19,800

8,700

  -  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา

หลักสูตร 4 ปี

22,200

19,800

8,700

คณะเทคโนโลยีสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (ภาคนอกเวลาราชการ)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

 บริหารธุรกิจบัณฑิต                          วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

22,100

19,700

8,700

บริหารธุรกิจบัณฑิต                           วิชาเอกการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

22,100

19,700

8,700

บริหารธุรกิจบัณฑิต                           วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

22,100

19,700

8,700

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) (ภาคนอกเวลาราชการ)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

 บัญชีบัณฑิต

22,100

19,700

8,700

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (ภาคนอกเวลาราชการ)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

24,100

21,700

9,700

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (ภาคนอกเวลาราชการ)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการประมง

24,100

21,700

9,700

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

24,100

21,700

9,700

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ -  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ

24,100

21,700

9,700

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ -  วิชาเอกนวัตกรรมการธุรกิจอาหาร

24,100

21,700

9,700

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ    -  วิชาเอกนวัตกรรมการประกอบอาหารและแปรรูป

24,100

21,700

9,700

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

24,100

21,700

9,700

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน

  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

24,100

21,700

9,700

   -  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

24,100

21,700

9,700

   -  สาขาวิศวกรรมบูรณาการ

24,100

21,700

9,700

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

     เป็นไปตามประกาศการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556     >> คลิกที่นี่ <<