หน่วยงานภายในสำนัก


แบ่งการบริหารงานออกเป็น 10 หน่วยงานและมีหน้าที่ ดังนี้

 1. งานบริหารงานทั่วไป  

1.1) งานเลขานุการผู้อำนวยการ
1.2) งานสารบรรณ งานการประชุมบุคลากรและงานสวัสดิการ
1.3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน
1.4) งานด้านงบประมาณ การจัดทำคำเสนอของงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ควบคุมงบประมาณประจำปี
        การบริหารจัดการด้านพัสดุ และการรายงานด้านการเงิน พัสดุ งบประมาณ รายงานประจำปี
1.5) สนันสนุนให้การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.6) รับผิดชอบงานจัดทำข้อมูลด้านการฝึกอบรม/ดูงานและการพัฒนา วิเคราะห์ บริหารงานบุคคล

 2. งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ  

         2.1)  จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามรอบการพัฒนาหลักสูตร
         2.2)  ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบ TQF และมหาวิทยาลัย
         2.3)  ตรวจสอบหลักสูตรระยะสั้นก่อนนำเสนอสภาวิชาการฯ
         2.4)  ตรวจสอบแบบรายงานการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ก่อนเสนอสภาวิชาการฯ และสภามหาวิทยาลัย
         2.5)  ติดตามให้คณะฯ เสนอหลักสูตรต่อ สป.อว. เพื่อรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร
         2.6)  ประสานงานการแก้ไขหลักสูตรตามที่ สป.อว. มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ
         2.7)   แจ้งการรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรไปยังคณะ/สถาบันและสาขาวิชา ผู้จัดทำหลักสูตร
         2.8)  ตรวจสอบและแก้ไขหลักสูตรผ่านระบบ CHECO
         2.9)  รวบรวมจัดทำข้อมูล มคอ.3/มคอ.4/มคอ.5/มคอ.6 และมคอ.7
         2.10) ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา
         2.11)  ลงข้อมูลรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตรในระบบ Vision Net
         2.12)  กำกับติดตามจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
         2.13)  จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

 3. งานส่งเสริมและบริการนักศึกษา  

           3.1)  ประสานการจัดตารางสอนและตารางสอบของสาขาวิชาต่าง ๆ
           3.2)  จัดห้องเรียนรายวิชาที่ใช้อาคารศูนย์เรียนรวม
           3.3)  จัดทำคู่มือการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในเขตพื้นที่บางพระ
           3.4)  ปรับแก้รายวิชาเรียนที่ขอแก้ไขผู้สอนหรือวันเวลาเรียนในระบบระเบียน
           3.5)  บันทึกข้อมูลรายวิชาประจำภาคการศึกษา
           3.6)  ประสานการจัดสอบ
           3.7)  จัดทำสำเนาข้อสอบประจำภาคการศึกษา
           3.8)  ควบคุมการจัดห้องสำหรับการสอบ
           3.9)  ควบคุมการเบิกจ่ายข้อสอบในช่วงเวลาการสอบ
           3.10)  ดำเนินการสอบในเขตพื้นที่บางพระ
           3.11)   พัฒนารูปแบบและการจัดระบบการเรียนการสอน
           3.12)   จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

 4. งานทะเบียนและสถิติการศึกษา  

  4.1) การรับเข้าศึกษา  
– รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา รับตรงและ ทปอ.(TCAS) รับผิดชอบในการรวบรวมดำเนินการ
เกี่ยวกับการประสานงานการรับนักศึกษากับเขตพื้นที่/คณะ/ทปอ.
– จัดทำปฏิทินและประกาศต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานการรับสมัครนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
– ดำเนินการในการรับสมัครนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์/สมัครด้วยตนเอง ตลอดจนประกาศผลผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
– การออกรหัสประจำตัวนักศึกษาพร้อมบันทึกค่าใช้จ่ายรายบุคคล จัดทำบัยชีรายชื่อนักศึกษาใหม่ให้คณะฯ
ตวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา

  4.2) ภารกิจงานทะเบียนนักศึกษา  
– บันทึกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาในระบบทะเบียน
– บันทึกรายวิชาเทียบโอนของนักศึกษาใหม่หลักสูตรเทียบโอน
– บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา และเปลี่ยนกลุ่มเรียน ดำเนินการแก้ไขรายวิชากรณีที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผิดโครงสร้างหลักสูตร
– ปรับชั้นปีของนักศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
– จัดทำฐานข้อมูลผังบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละประเภท
– ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนย้ายสาขาวิชา/คณะ/สถานศึกษาให้กับนักศึกษาตามคำร้อง
– จัดทำประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
– บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนนักศึกษา กรณีการลาพักการศึกษา การขอกลับเข้าศึกษาและการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

  4.3) ภารกิจงานสถิตินักศึกษา  
– จัดทำแผนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาทั้งหมด และผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งจัดทำข้อมูลสถิตินักศึกษา
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอข้อมูล

  4.4) ภารกิจงานฐานข้อมูล  
– จัดทำฐานข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาเพื่อรายงานข้อมูลนักศึกษาให้กับ ทปอ.
– ดึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสถิตินักศึกษา
– กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและเจ้าหน้าที่
– จัดส่งข้อมูลนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำให้กับ อว.
– ประสานงานระหว่างบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมทะเบียนในกรณีที่หน่วยงานขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมระบบ
– ดูแลระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์แบบรวมศูนย์ทั้ง 4 วิทยาเขตพื้นที่ แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบเพื่อความถูกต้องและคล่องตัว

 5. งานประมวลผลระเบียนการศึกษา  

  5.1) งานประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
– ติดตามผลการประเมินการศึกษาประจำภาคการศึกษา การแก้ค่าระดับคะแนน มส. (I)
– สรุปสถานภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา
– ดำเนินการประสานงานกับคณะ/เขตพื้นที่ เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา
– บันทึกข้อมูลการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
– จัดทำใบตรวจสอบสำเร็จการศึกษา ใบพิจารณาสำเร็จการศึกษาสำหรับประกอบการพิจารณาสำเร็จการศึกษา
– จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
– ดำเนินการปรับสถานะของผู้สำเร็จการศึกษาในระบบและจัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา

  5.2) ภารกิจงานพระราชทานปริญญาบัตร
– จัดพิมพ์ใบปริญญาบัตรจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
– จัดทำกำหนดการ ผังที่นั่งบัณฑิต จัดทำเหรียญเกียรตินิยมสำหรับบัณฑิต

  5.3) ภารกิจระเบียนการศึกษาโดยจัดทำเอกสารทางการศึกษา
– ใบรับรองและใบแสดงผลการศึกษาให้กับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
– ตรวจสอบวุฒิการสำเร็จการศึกษาศิษย์เก่าให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

 6. งานสหกิจศึกษา  

6.1)  ประสานงานสหกิจศึกษากับคณะ/สถาบัน
6.2)  รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการ
6.3)  รวบรวมและจัดทำข้อมูลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาแต่ละคณะ/เขตพื้นที่
6.4)  ประสานงานการดำเนินงานเกี่ยวสหกิจศึกษากับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก
6.5)  จัดทำข้อมูลเพื่อบันทึกในฐานข้อมูล อว.

 7. งานระบบสารสนเทศนักศึกษา  

7.1)  พัฒนา ปรับปรุง และจัดทำระบบสารสนเทศการให้บริการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
7.2)  จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์
7.3)  จัดทำประกาศต่าง ๆ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมในเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน
7.4)  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

 8. งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตจันทบุรี  

        มีภาระหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุน ส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียนนักศึกษาในวิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่เริ่มรับเข้าศึกษาจนกระทั้งสำเร็จการศึกษา ทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี พัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านงานทะเบียน งานรับสมัครนักศึกษา งานประมวลผลการศึกษา งานหลักสูตร งานสหกิจศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้บริการข้อมูลด้านสนับสนุนทางการศึกษาแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 9. งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 

        มีภาระหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุน ส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียนนักศึกษาในเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ตั้งแต่เริ่มรับเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี พัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านงานทะเบียน งานรับสมัครนักศึกษา งานประมวลผลการศึกษา งานหลักสูตร งานสหกิจศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้บริการข้อมูลด้านสนับสนุนทางการศึกษาแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงาน และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 10. งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่อุเทนถวาย  

        มีภาระหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุน ส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียนนักศึกษาในเขตพื้นที่อุเทนถวาย ตั้งแต่เริ่มรับเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี พัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านงานทะเบียน งานรับสมัครนักศึกษา งานประมวลผลการศึกษา งานหลักสูตร งานสหกิจศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้บริการข้อมูลด้านสนับสนุนทางการศึกษาแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงาน และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย