โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการการเรียนรู้ตามแนวทาง Bloom’s Taxonomy เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการการเรียนรู้ตามแนวทาง Bloom’s Taxonomy เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ มณีแดง โฮมสเตย์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี