หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                                                                                            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)

คณะสัตวแพทยศาสตร์                                                                                                                                                หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.)

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ                                                                                                                     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม                                                                                                                   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)

>>   สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

>>   สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

>>   สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร                                                                                                                        หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

   >>   สาขาวิชาพืชศาสตร์

   >>   สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม    

   >>   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

   >>   สาขาวิชาประมง

   >>   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

   >>   สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

   >>   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

   >>   สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ)

  >>   สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)

คณะเทคโนโลยีสังคม                                                                                                                                                      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

   >>   สาขาวิชาการบัญชี-การบัญชีบริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

  >>   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.)

  >>   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
คณะศิลปศาสตร์                                                                                                                                                            หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                                                                                                          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)

   >>   สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง

   >>   สาขาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.)

   >>   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)