หลักสูตรที่เปิดสอน

  หลักสูตรที่เปิดสอน ปี 2566  

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์ภูมิทัศน์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนดิจิทัล  (วิชาเอก - การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าดิจิทัล)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนดิจิทัล  (วิชาเอก - การค้าระหว่างประเทศและการจัดการขนส่งดิจิทัล)

-  วิชาเอกผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

วิชาเอกเทคโนโลยีการลงทุน

วิชาเอกการประกันวินาศภัย

สาขาวิชาการจัดการ

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

-  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

  คณะสัตวแพทยศาสตร์  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 6 ปี

  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

แขนงวิชาการจัดการ

แขนงวิชาการตลาด

แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศทางธุรกิจ

-  สาชาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

-  สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล (พหุวิทยาการ)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

-  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

-  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล - การจัดการธุรกิจดิจิทัล

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น

-  สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

  คณะศิลปศาสตร์  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี
-  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบการธุรกิจและการสื่อสารนานาชาติ
-  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     -  แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
     -  แขนงวิชานวัตกรรมการโรงแรมและที่พัก
-  สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
-  สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และนวัตกรรมสังคม

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 5 ปี

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

-  สาขาวิชาพืชศาสตร์

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

-  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการประมง

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ วิชาเอกนวัตกรรมการธุรกิจอาหาร

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ วิชาเอกนวัตกรรมอาหารและโภชนาการ

-  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ วิชาเอกนวัตกรรมการประกอบอาหารและแปรรูป

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

  คณะเทคโนโลยีสังคม 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

-  สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาเอกการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

สาขาวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

-  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

หลักสูตรอนุปริญญา  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 3 ปี

สาขาวิชาธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว

  โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

-  สาขาวิศวกรรมบูรณาการ

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชาพืชศาสตร์

 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการจัดการเชิงบูรณาการ

 

  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชาการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลและนวัตกรรมทางธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 2 ปี

 

  คณะศิลปศาสตร์  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬาสมัยใหม่

 

  สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ  

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาศิลปกรรม

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 3 ปี

สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง

  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 3 ปี

สาขาวิชาการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลและนวัตกรรมทางธุรกิจ

  คณะศิลปศาสตร์  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 3 ปี

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬาสมัยใหม่

  สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 3 ปี

สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 3 ปี

สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาศิลปกรรม

หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เขตพื้นที่บางพระ   >> คลิก <<

หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เขตพื้นที่จันทบุรี    >> คลิก <<