หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ / เทียบโอน)

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์ภูมิทัศน์

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีประมง

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

สาขาวิชาเทคโนโลยีการลงทุน

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

สาขาวิชาการประกันวินาศภัย

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ดิจิทัล - การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าดิจิทัล

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ดิจิทัล - การจัดการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

   -  สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตร 6 ปี

28,800

25,900

14,300

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

 - สาขาวิชาการจัดการการบิน

หลักสูตร 4 ปี

37,800

31,900

11,100

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

หลักสูตร 4 ปี

16,400

13,500

8,200

  -  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

หลักสูตร 4 ปี

 

16,400

13,500

8,200

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาประมง

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

  -  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

-  สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอาหาร

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปี

16,400

13,500

8,200

   -  วิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตร 4 ปี

16,400

13,500

8,200

คณะเทคโนโลยีสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

  -  สาขาวิชาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

8,200

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

8,200

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

  สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

8,200

  -  สาชาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

7,300

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

7,300

   

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

8,200

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

8,200

  -  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศทางธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

8,200

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น

หลักสูตร 4 ปี

17,100

14,200

9,700

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล - การจัดการธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตร 4 ปี

17,100

14,200

9,700

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หลักสูตร 4 ปี

17,100

14,200

9,700

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

  -  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

       -  แขนงวิชาการท่องเที่ยว

       -  แขนงวิชาการโรงแรม

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

  -  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง

หลักสูตร 4 ปี

16,400

13,500

8,200

  -  สาขาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตร 4 ปี

16,400

13,500

8,200

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตร 4 ปี

16,400

13,500

8,200

  -  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร 4 ปี

16,400

13,500

8,200

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

หลักสูตร 4 ปี

16,400

13,500

8,200

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตร 4 ปี

13,100

10,200

5,700

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

หลักสูตร 4 ปี

15,600

12,700

7,300

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 (ภาคสมทบ)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

หลักสูตร 4 ปี

24,100

21,700

9,700

  -  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

หลักสูตร 4 ปี

24,100

21,700

9,700

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตร 4 ปี

22,100

19,700

8,700

  -  สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตร 4 ปี

22,100

19,700

8,700

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

หลักสูตร 4 ปี

22,100

19,700

8,700

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตร 4 ปี

22,100

19,700

8,700

  -  สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตร 4 ปี

22,100

19,700

8,700

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  -  สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

หลักสูตร 4 ปี

22,100

19,700

8,700

 

คณะเทคโนโลยีสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน

  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตร 4 ปี

22,200

19,700

8,700

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

     เป็นไปตามประกาศการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556     >> คลิกที่นี่ <<