การจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) ปีการศึกษา 2561

การจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM) ปีการศึกษา 2561
การจัดการความรู้ในหัวข้อ
“หลักการประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สวท.
เกี่ยวกับการแจ้งสาเร็จการศึกษา/การออกเอกสารสำเร็จการศึกษา”
  แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
  กำหนดการการจัดการความรู้
  กิจกรรมระดมความคิด ครั้งที่ 1
  กิจกรรมระดมความคิด ครั้งที่ 2
  กิจกรรมระดมความคิด ครั้งที่ 3
  กิจกรรมระดมความคิด ครั้งที่ 4
  กิจกรรมระดมความคิด ครั้งที่ 5
  ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561