ปฏิทินการศึกษา

 

          ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  (ฉบับร่าง)

          ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

          ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)

          ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

          ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  (New)

          ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  (แก้ไขเพิ่มเติม)

          ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2561

          ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2560

          ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

          ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

          ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
(สำหรับหลักสูตรภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ)

          Academic Calendar 2021

          ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563
(สำหรับหลักสูตรภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ)

          ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

          ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

          ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

         ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

          ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

          ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559