ปฏิทินการศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  (New)

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  (แก้ไขเพิ่มเติม)

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2560

     

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
(สำหรับหลักสูตรภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ)

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ภาคฤดูร้อน)

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
(สำหรับหลักสูตรภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ)

Academic Calendar 2021

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563
(สำหรับหลักสูตรภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ)

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560