พระราชทานปริญญาบัตร

  แนวปฏิบัติในการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  เขตพื้นที่บางพระ  
  ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563  

  >>  คลิกที่นี่  <<  

เกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2563 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

  (วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2565)     >>  รายละเอียดประกาศ

  1.  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
(อัพเดตข้อมูล ณ วันที่  10  มีนาคม  2565)
 
ระดับมหาบัณฑิต
  เขตพื้นที่บางพระ
–  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
–  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
–  คณะสัตวแพทยศาสตร์
–  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
   –  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม                       
  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
–  คณะศิลปศาสตร์          

  เขตพื้นที่จันทบุรี
–  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
–  คณะเทคโนโลยีสังคม                         

  เขตพื้นที่อุเทนถวาย
–  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

  2.  ผังที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รอประกาศ

  3.  กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35
ประจำปีการศึกษา  2563

>>  คลิกที่นี่  <<

  4.  การแต่งกายของบัณฑิต

>>   คลิกที่นี่   << 

  5.  การแต่งกายของบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จวิชาทหาร

>>   คลิกที่นี่   << 

  6.  การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

>>   คลิกที่นี่   << 

  7.  ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิต

>>   คลิกที่นี่   << 

  8.  ข้อควรปฏิบัติ  ข้อห้าม

>>   คลิกที่นี่   << 

เกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2562 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562  

 (วันที่ 7 – 10 มีนาคม 2565)    >>  รายละเอียดประกาศ

  1.  ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่นั่งผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
  (อัพเดตข้อมูล ณ วันที่  2  มีนาคม  2565)  
 
ระดับมหาบัณฑิต
  เขตพื้นที่บางพระ
–  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
–  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
–  คณะสัตวแพทยศาสตร์
–  สถาบันเทคโนโลยีการบิน                        

  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนดลยีสารสนเทศ
–  คณะศิลปศาสตร์          

  เขตพื้นที่จันทบุรี
–  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
–  คณะเทคโนโลยีสังคม                         

  เขตพื้นที่อุเทนถวาย
–  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                   
               

  2.  ผังที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รอประกาศ

  3.  กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34
ประจำปีการศึกษา  2562

>>   คลิกที่นี่   <<

  4.  การแต่งกายของบัณฑิต

>>   คลิกที่นี่   << 

  5.  การแต่งกายของบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จวิชาทหาร

>>   คลิกที่นี่   << 

  6.  การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

>>   คลิกที่นี่   << 

  7.  ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิต

>>   คลิกที่นี่   << 

  8.  ข้อควรปฏิบัติ  ข้อห้าม

>>   คลิกที่นี่   << 

  9.  คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรราชมงคล ครั้งที่ 34
ประจำปีการศึกษา 2562

>>   คลิกที่นี่   <<