ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 งานบริหารงานทั่วไป 

–  การรับหนังสือราชการ

–  การส่งหนังสือราชการ

–  การลาพักผ่อน/ลากิจส่วนตัว/ลาป่วย/ลาคลอดบุตร

–  ขั้นตอนการลาพักผ่อน

–  การประชุม

–  รายงานผลการดำเนินโครงการ

–  การจัดซื้อจัดจ้าง

–  การจัดทำแผนของหน่วยงาน

 งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ 

–  การนำเสนอแบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

–  การนำเสนอหลักสูตรเพื่อรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

–  บันทึกโครงสร้างหลักสูตรลงในระบบ Vision net

 งานส่งเสริมและบริการนักศึกษา 

–  กระบวนการจัดตารางเรียนประจำภาคการศึกษา

–  กระบวนการจัดตารางสอบประจำภาคการศึกษา

 งานทะเบียนและสถิติการศึกษา 

–  การรับสมัครนักศึกษาใหม่

–  การรายงานตัวนักศึกษา

–  การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา

–  การตรวจสอบวุฒิการศึกษา

–  การเทียบโอนรายวิชา

–  การลงทะเบียนเรียนล่าช้า

–  การลงทะเบียนเรียนต่ำ/เกินหน่วยกิตที่กำหนด

–  การถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W

–  การยกเลิกการลงทะเบียนเรียน

–  การลงทะเบียนเรียน

–  การขอลาพักการศึกษา

–  การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

–  การขอกลับเข้าศึกษา

–  การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

–  การถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา

–  การจัดทำข้อมูลสถิตินักศึกษา

 งานประมวลผลระเบียนการศึกษา 

–  การขอเอกสารหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

–  การตรวจสอบวุฒิการศึกษาของศิษย์เก่า

–  การติดตามการแก้ค่าระดับคะแนน มส. (I)

–  การตรวจสอบสำเร็จการศึกษา

–  การแจ้งสำเร็จการศึกษา

 งานสหกิจศึกษา 

–  การจัดทำคู่มือสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

–  การจัดทำฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ

–  ประสานงานเครือข่ายสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 งานระบบสารสนเทศนักศึกษา 

–  การดูแลระบบงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

–  กระบวนการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

–  การดูแล เว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

–  กระบวนการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีสูญหาย/เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/อื่นๆ)

 งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตจันทบุรี 

–  การจัดทำตารางเรียน ตารางสอน

–  การรับเข้านักศึกษาใหม่

–  การออกเอกสารทางการศึกษา

 งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 

–  การจัดทำตารางสอบ

–  การมอบตัวนักศึกษา

–  การรับสมัครนักศึกษาใหม่

–  การอัดสำเนาทั่วไป (การถ่ายเอกสาร)

–  ตรวจสอบวุฒิการศึกษา (จากหน่วยงานภายนอก)

–  ประมวลผลการศึกษา

–  พิจารณาขอสำเร็จการศึกษา

 งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่อุเทนถวาย 

–  การขอกลับเข้าศึกษาต่อ

–  การขอแก้ค่าระดับคะแนน ม.ส. (I)

–  การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

–  การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

–  การขอลาพักการศึกษา

–  การขอสำเร็จการศึกษา

–  การลงทะเบียนเรียนต่ำ/เกินหน่วยกิตที่กำหนด