ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 งานบริหารงานทั่วไป 

–  การรับส่งหนังสือ

–  การตอบโต้หนังสือ

–  การรายงานค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติงาน

–  การสรุปวันปฏิบัติราชการประจำเดือน

–  การจัดซื้อพัสดุ

–  การจัดทำแผนของหน่วยงาน

 งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ 

–  กระบวนการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร

–  ใส่โครงสร้างหลักสูตร

 งานส่งเสริมและบริการนักศึกษา 

–  กระบวนการจัดตารางเรียนประจำภาคการศึกษา

–  กระบวนการจัดตารางสอบประจำภาคการศึกษา

 งานทะเบียนและสถิติการศึกษา 

–  การรายงานตัวนักศึกษา

–  การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา

–  การตรวจสอบวุฒิการศึกษา

–  การลงทะเบียนเรียนล่าช้า

–  การลงทะเบียนเรียนต่ำ/เกินหน่วยกิตที่กำหนด

–  การถอนรายวิชา

–  การยกเลิกการลงทะเบียนเรียน

–  การลงทะเบียนเรียน

–  การขอลาพักการศึกษา

–  การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

–  การขอกลับเข้าศึกษา

–  การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

–  การถอนชื่อนักศึกษา

 งานประมวลผลระเบียนการศึกษา 

–  การขอเอกสารหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

–  การตรวจสอบวุฒิการศึกษาของศิษย์เก่า

–  การติดตามการแก้ค่าระดับคะแนน มส. (I)

–  การตรวจสอบจบ

–  การรับแจ้งสำเร็จการศึกษา

 งานสหกิจศึกษา 

–  การจัดทำคู่มือสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

–  ประสานงานเครือข่ายสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 งานระบบสารสนเทศนักศึกษา 

–  กระบวนการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

–  การดูแลระบบ เว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน