จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิทยาเขต/เขตพื้นที่

ปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

เขตพื้นที่บางพระ

ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจันทบุรี

ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เขตพื้นที่อุเทนถวาย

ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

วิทยาเขต

ปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิทยาเขตบางพระ

ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจันทบุรี

ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตอุเทนถวาย

ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

วิทยาเขต

ปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิทยาเขตบางพระ

ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจันทบุรี

ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตอุเทนถวาย

ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

วิทยาเขต

ปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิทยาเขตบางพระ

ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจันทบุรี

ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตอุเทนถวาย

ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

วิทยาเขต

ปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิทยาเขตบางพระ

ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจันทบุรี

ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตอุเทนถวาย

ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

วิทยาเขต

ปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิทยาเขตบางพระ

ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจันทบุรี

ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตอุเทนถวาย

ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

วิทยาเขต

ปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิทยาเขตบางพระ

ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจันทบุรี

ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตอุเทนถวาย

ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

วิทยาเขต

ปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิทยาเขตบางพระ

ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจันทบุรี

ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตอุเทนถวาย

ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

วิทยาเขต

ปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิทยาเขตบางพระ

ปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจันทบุรี

ปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตอุเทนถวาย

ปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

วิทยาเขต

ปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิทยาเขตบางพระ

ปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจันทบุรี

ปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตอุเทนถวาย

ปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด