แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ/แผนพัฒนาบุคลากร

 

              แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2566-2570

              แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2563-2565

              แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561-2565

              แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2559-2563

              แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2556-2560

              แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2555-2559

              แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2554-2558

              แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2553-2556

 

 

              แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี (พ.ศ.2564)

              แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี (พ.ศ.2563)

              แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี (พ.ศ.2561)

              แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี (พ.ศ.2560)

              แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี (พ.ศ.2559)

              แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี (พ.ศ.2558)

              แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี (พ.ศ.2557)

              แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี (พ.ศ.2556)

              แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี (พ.ศ.2555)

              แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี (พ.ศ.2554)