ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

–  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

–  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

–  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

–  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตแยกด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์

  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจำแนกตามคณะ สาขาวิชา สถานภาพการทำงาน

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

–  ภาพรวมมหาวิทยาลัย

  แยกด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2552