ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

                               

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ภาพรวมมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2566)

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2566)

  โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2566)

  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2566)

  เขตพื้นที่บางพระ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2566)

  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค. 2566)

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

–  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

–  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

–  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

–  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตแยกด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์

  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจำแนกตามคณะ สาขาวิชา สถานภาพการทำงาน

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

–  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

–  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต-ภาพรวมมหาวิทยาลัย

  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตแยกด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556

–  ตารางรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

–  รายงานสรุปข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2552