การดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร

-   แบบฟอร์มในการจัดทำหลักสูตร (มคอ.2)      ฉบับปรับปรุงใหม่        PDF         WORD

-   คู่มือการเขียนรายการอ้างอิง ตามแบบ APA Style ,6th Edition

-   ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรใหม่ (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564)

-   ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรปรับปรุง (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2564)

-   แบบฟอร์มในการจัดทำหลักสูตร (มคอ.2) และแนวทางการเขียน มคอ.2 (ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยรายละเอียดตาม ข้อ 12         ดาวน์โหลด  

-   แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

-   แนวทางปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา

-   แบบฟอร์มการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

-  แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ     ตัวอย่าง        PDF        WORD

-  แบบฟอร์มรายชื่ออาจารย์พิเศษ       PDF         WORD

-   แบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สมอ.08

-   แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.02) เกณฑ์ 2558

-   แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.04) เกณฑ์ 2558

-   สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

-   คำอธิบาย มคอ. 3

-   คำอธิบาย มคอ. 4

-   คำอธิบาย มคอ. 5

-   คำอธิบาย มคอ. 6

คำอธิบาย มคอ. 7          ระดับปริญญาตรี              ระดับปริญญาโท

-   แบบฟอร์ม มคอ. 3

-   แบบฟอร์ม มคอ. 4

-   แบบฟอร์ม มคอ. 5

-   แบบฟอร์ม มคอ. 6

-  แบบฟอร์ม มคอ. 7           ระดับปริญญาตรี              ระดับปริญญาโท

-   ตัวอย่าง Power Point ในการนำเสนอหลักสูตร

-   แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุมศึกษาต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา

-   คู่มือการจัดทำแบบรายงานการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

-   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549

-   การพิจารณารับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

-   แบบเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรประเภทรายวิชา/ชุดวิชา/หลักสูตรฝึกอบรม มทร.ตอ.

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตร           PDF            WORD

แบบเสนอขอเปิดหลักสูตร           PDF            WORD

-   ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

-   รวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศและมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เมษายน พ.ศ. 2552 - 2556

-   รวม กฎกระทรวง ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ/ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทาง และปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2547 - 2552

-   ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552

-   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุมศึกษา พ.ศ. 2551

-   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

ของไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550

-   ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549

-   ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา

พ.ศ. 2549

-   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548

-   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

-   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

-   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

 

-   ประกาศ กมอ. เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

-   ประกาศ กมอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

-   ประกาศ กมอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

-   ประกาศ กมอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565

-   ประกาศ กมอ. เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565

-   ประกาศ กมอ. เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

-   ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565

-   ประกาศ กมอ. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

-   ประกาศ กมอ. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

-   ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

-   ประกาศ อว. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565

-   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)        ฉบับปรับปรุงใหม่        PDF         WORD

-   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

-   หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด Youngster with good heart ระดับอุดมศึกษา

-   รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) (ฉบับใหม่)

-   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557

-   คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

-   การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

-   ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2545

-   ประกาศ ศธ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร-และแนวบริหารหลักสูตรปริญญาตรี

-   ประกาศ ศธ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร-และแนวบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  ตารางเรียน 

  ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564  

เขตพื้นที่บางพระ

– คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
– สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
– สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่จันทบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสังคม

เขตพื้นที่อุเทนถวาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์