การดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.

การขอนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร

  ตารางเรียน 

  ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564  

เขตพื้นที่บางพระ

– คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
– สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
– สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่จันทบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสังคม

เขตพื้นที่อุเทนถวาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์