การดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เกณฑ์มาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.

การขอนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร