เอกสารการประเมิน

   ดาวน์โหลดเอกสาร เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

 

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สายสนันสนุน (ทดลองงาน)    ดาวน์โหลด   
แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สนันสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 1)    ดาวน์โหลด   
แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 2 )    ดาวน์โหลด   
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 3)    ดาวน์โหลด   
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สายสนับสนุน (ผ่านทดลองงาน)    ดาวน์โหลด   
แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 1)    ดาวน์โหลด   
แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 2)    ดาวน์โหลด   
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 3)    ดาวน์โหลด