เอกสารการประเมิน

          แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สายสนันสนุน (ทดลองงาน)    >> ดาวน์โหลด  

          แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สนันสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 1)    >> ดาวน์โหลด

          แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 2 )    >> ดาวน์โหลด

          แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 3)    >> ดาวน์โหลด

          แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สายสนับสนุน (ผ่านทดลองงาน)    >> ดาวน์โหลด

          แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 1)    >> ดาวน์โหลด

          แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 2)    >> ดาวน์โหลด

          แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 3)    >> ดาวน์โหลด